Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderUdviklingsrådeneProjekterOm FURKontaktMøderKorrespondanceBudgetLinksFacebook
Fælles udviklingsråd
Foto:

23/11-16 FUR Rådsmøde på Hotel Arnbjerg

Referatet er endelig udsendt

Fælles Udviklingsrådet onsdag den 23. november kl. 17.00 på Hotel Arnbjerg.

Har du forslag til punkter, er du meget velkommen til at sende dem til Lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen haje@varde.dk senest 15. november.

 

Printervenlig referat

Printervenlig referat

 

1) Boblberg.dk
Oplæg ved repræsentanter fra Boblberg: Bobler du også af aktivitetslyst, og leder du efter nogle at dyrke det gode fællesskab med? På Boblberg.dk kan du finde andre at dele din fritid og dine interesser med i Varde Kommune. Boblberg er en borger-til-borger-portal, som giver kommunens borgere mulighed for at skabe sociale fællesskaber gennem aktiviteter og fælles interesser ved hjælp af små opslag, de såkaldte bobler, og det er borgerne selv, der står for hele kontakten.

Foreningskonsulent Lene Holm Poulsen, Varde Kommune deltager ligeledes i punktet.

Til orientering.

http://boblberg.dk/borgervardekommune 

REFERAT:
Rasmus og Nikolaj Stæhr fra Boblberg gav en orientering om borger-til-borger-portalen.
Det skal være rummeligt og med plads til alle, der ønsker en aktiv fritid.
Det er interessen, der binder folk sammen. Varde Kommune er den første kommune
i Region Syddanmark der er med.

Rasmus og Nikolaj kommer gerne ud til lokalområderne for at udbrede kendskabet til
Boblberg, og det er gratis.

Se mere på www.boblberg.dk eller kontakt via info@boblberg.dk

 

 

2) Hyldest af de frivillige i Varde Kommune
Varde Kommune har rigtig mange frivillige som er uundværlige for kommunens borgere.
Dette arbejde vil kommunen gerne anerkende ved en stor lysceremoni søndag den 30. april kl. 20.00 rundt i alle lokalområder hvor der tændes et lys for hver frivillig i Varde Kommune. Men arbejdsgruppen har brug for hjælp af udviklingsrådene for at projektet skal lykkes.

Finn Ladegaard og foreningskonsulent Lene Holm Poulsen orienterer om de idéer arbejdsgruppen har gang i.

REFERAT:
Foreningskonsulent Lene Holm Poulsen og Gert Lindberg, Helle Vest gav en orientering om
lysceremonien den 30. april kl. 20.00 i alle lokalområderne.

Det er op til lokalområderne selv at beslutte hvad der ellers skal ske som fx fællesspisning.

Arbejdsgruppen har brug for udviklingsrådenes hjælp til at finde ud af, hvor mange
frivillige der er rundt omkring.

Fritidssamrådet har bevilget 50.000 kr. til arrangementet og arbejdsgruppen er behjælpelig
med det praktiske.

De foreninger, som Varde Kommune allerede har registreret, skal udviklingsrådene naturligvis
ikke bruge tid på at melde antallet ind til Lene. FUR får derfor en liste over disse foreninger,
og er behjælpelig med at melde ca. antallet ind på øvrige frivillige ildsjæle.

Lene skriver til FUR når arbejdsgruppen har haft næste møde og informerer om, hvordan og
hvorledes opgaven kan løses ved fælles hjælp.

Det er ude lokalt, det skal give en effekt. Lysceremonien er en anderledes måde at
synliggøre de mange frivillige og det store arbejde de udfører.

 

3) Foreninger og forsikringer
-
punktet genoptaget fra august mødet.
Der er blevet fremsat et lovforslag, så det gøres lovligt for kommunerne at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. Første behandling forventes at ske til november 2016.

Der gives en status på emnet.

REFERAT:
Det forlyder, at lovforslaget fremsættes den 29. november. Og FUR følger med
spænding med i om lovforslaget vedtages.
Hvis det vedtages, anbefaler FUR Varde Kommune at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer
for de frivillige, der udfører arbejde i Varde Kommune.

 

4) Evaluering af efterårsmødet med Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. september i Helle Hallen.

Udviklingsrådene fik den 22. september sendt de renskrevne plancher fra gruppearbejdet ved efterårsmødet.
Der var samtidig en opfordring på at drøfte forslag til eventuelle fælles projekter som fx Mælkefestivalen. Der kom under efterårsmødet flere forslag om bl.a. fælles integrationsindsats og turismeområdet.

Flere af udviklingsrådene nævner også udviklingsplanerne, og der har det været meget forskelligt, hvor meget udviklingsrådene har deltaget.

Til drøftelse: En første drøftelse af, hvad skal der arbejdes videre med i 2017, herunder hvordan kan man fx hæve udviklingsplanerne op til udviklingsråds niveau?

Plancher Efterårsmøde med UØE og UR

 

REFERAT:
Der førtes en drøftelse.
Udviklingsrådene ønsker en højere grad af dialog med økonomiudvalget fx med temaer i budgettet,
man fra udvalgets side genne ville uddybe ekstra for og med udviklingsrådene, eller høre
udviklingsrådenes spontane reaktioner på.
Det kunne også handle om emner, man gerne ville have en styrket lokal debat om ude i alle
kommunens kroge.

For FUR er de store spørgsmål, hvordan kan man sikre udvikling i en kommune med vigende
indbyggertal?
Og det er tæt forbundet med bosætning, dagtilbud og skoletilbud, som der samtidig netop
er en anden proces i gang omkring.

Se punkt 6.

 

5) Evaluering af kurset ”Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed” der ligeledes blev afholdt den 21. september i Helle Hallen.

FUR har tidligere givet udtryk for, at hvis kurset blev en succes var der basis for at gentage kurset for sogneforeninger, borgerforeninger, lokalråd m.m.

Til drøftelse.

Rekruttering af frivillige

 

REFERAT:
FUR udtrykte tilfredshed med kurset og anbefaler det udbudt til sogneforeninger,
borgerforeninger, lokalråd m.m. i løbet af foråret 2017.

Der arbejdes videre med emnet.

 

6) Projekt Landsbyklynger
Punktet er ønsket af Heino Mølholm, HHST.

Realdania og DGI er gået sammen om et projekt, der skal give viden om landsbyklynger og undersøge, om det er en bæredygtig strategi at sammentænke funktioner på tværs af landsbyer i yderområde kommuner og landdistrikter.

UR HHST har været på studietur til Mols, og Heino Mølholm vil under punktet give en  orientering om Landsbyklyngerne på Mols og hvad de har fået ud af det. Og hvad er det, der adskiller udviklingsrådene fra landsbyklynger?

Forudsætningen for at deltage er,

- at kommunen er formel ansøger, men at ansøgningen udarbejdes i et samarbejde med repræsentanter fra de deltagende landsbyer

- at kommunen har afsat midler til gennemførelse af strategiplanen. Kommunen skal samtidig bidrage med 75.000 kr. som medfinansiering

- at kommunen deltager aktivt i mødeaktivitet og som sparringspartner gennem hele projektet

Til orientering og evt. drøftelse

LANDSBYKLYNGER: "Sammen er landsbyer stærkere"!

Læs mere om kampagnen her.

REFERAT:
FUR drøftede ”Projekt Landsbyklynger” og Heino Mølholm gav en orientering om UR HHST’s
studietur til Mols, Syddjurs Kommune. Mols har deltaget i Landsbyklynge Projektet og
fået rigtig meget ud af det.

I Varde Kommune har der været en god proces med udarbejdelse af udviklingsplaner for
lokalområderne.
Dette arbejde er langt fra færdig endnu. Men, det fremgår af beslutning fra april 2014,
at der også kan iværksættes udviklingsplaner for udviklingsrådene. Eller en revision
af de udarbejdede
udviklingskataloger fra 2008.

En udviklingsplan for et udviklingsråd har fokus på et større område dækkende
flere byer.
Og ligner på visse punkter projekt landsbyklynger. Der er mange snitflader til
processen i Varde Kommune.

Før man påbegynder en eventuel revision af udviklingsplanerne for de ni
udviklingsråd, nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af planchef Tove Wolf,
chef for Kultur og Vækst Jørgen Nielbæk og formanden for Udviklingsrådet
Hodde-Horne-Sig og Tistrup Heino Mølholm.

Der blev samtidig udtrykt en bekymring med at sætte for meget i gang p.t.,
da landsbyerne endnu ikke er færdige med udviklingsplanerne og de afledte
projektideer.

Emnet kan eventuelt indgå som et ”Kick-Off” til forårsmødet med byrådet
i maj måned, og foregå som en løbende proces i de ni udviklingsråd
hen over efteråret 2017 og 2018

 

7) Parkering på yderrabat.
Punktet er ønsket af Walther Bech Sørensen, Varde Opland.

Siden 2014 har det generelt været forbudt at parkere på fortov og i rabat i tættere bebyggede områder. Men kommunen har fortsat mulighed for at tillade parkering i rabat og delvist på fortovet.
Varde Kommunes parkeringsregulativ fra januar 2014, indeholder forbud mod standsning og parkering indenfor byzoneskiltene, helt eller delvist på: Fortov – cykelsti – gangsti – yderrabat – midterrabat og helleanlæg. Forbuddet er medvirkende til at sikre fremkommeligheden, samt beskytte fortove og rabatter mod overlast.

Walther giver en orientering om baggrunden for at ønske punktet drøftet på FUR mødet. 

REFERAT:
Fælles Udviklingsrådet ønsker som det første, parkeringsvagterne fjernet fra yderdistrikterne,
hvor det efter deres opfattelse ikke giver nogen mening med parkeringsvagter.

Dernæst ønsker FUR parkeringsregulativet fra januar 2015 ændret således,
at forbuddet mod standsning og parkering på yderrabatter ophæves.
Begrundelsen er, at i fx Nr. Nebel eller Mejls, stopper trafikken fuldstændigt
hvis en lastbil eller større personbil parkerer på vejen. Hvis man i dag parkerer
med det ene hjulsæt oppe på rabatten, risikerer bilisten at få en bøde, selv
om parkeringen er mere hensigtsmæssig end den lovlige på vejbanen.

 

8) Status på borgerinddragende aktiviteter
Til inspiration vedhæftes oversigt over de indkomne svar fra udviklingsrådene på ”Status på borgerinddragende aktiviteter 2016”.
Fristen var sat til 10. november, og jeg har modtaget fra Blåvandshuk – Helle Øst – Varde Opland – Ølgod og Skovlund-Ansager.
De sidste 4 udviklingsråd opfordres ligeledes til at indsende deres status, der efterfølgende vil indgå i en orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Til orientering.

Borgerinddragende aktiviteter

 

REFERAT:
”Status på borgerinddragende aktiviteter” indgår som et dagsordenspunkt på
direktionsmødet 11. januar og på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den
25. januar.

 

9) Korte orienteringspunkter:

De forskellige punkter blev taget til orientering med følgende bemærkninger:

 

a) Placering af udviklingsrådene på Varde Kommunes nye hjemmeside.

http://www.vardekommune.dk/ 

REFERAT:
a) Kommunikationsafdelingen har meddelt, at indgangen er under kommunen og også på
forsiden.
Vi kan dog ikke garantere spalteplads på forsiden permanent, da det er et dynamisk
felt, som kan ændre sig alt efter aktualitet og hvilke begivenheder m.v. som er i
gang.
Derfor vil der nogle gange være et link direkte ind og andre gange ikke.

 

b) Fælles Udviklingsrådets hjemmeside på Ruban

http://fur.udviklingsraad.dk/ 

REFERAT:
b) Der har været afholdt møde med bestyrelsen for RUBAN på rådhuset den 15. november.
Og udviklingsrådene for Varde By og Varde Opland opfordres til at få etableret/genetableret
deres hjemmesider, så vi kan linke fra kommunens hjemmeside til alle ni udviklingsråd.

 

c) Cafémøde om Udviklingsplaner og fundraising afholdes onsdag den 7. december kl. 17.30 – 20.30 på Bytoften 2. Husk tilmelding. 

Indbydelse er udsendt pr. mail 27. oktober og tillige lagt på FURs hjemmeside på Ruban.

Invitation til cafémøde

 

REFERAT:

 

d) Retningslinjer for pulje til projekter i forbindelse med udviklingsplaner Retningslinjerne blev sendt pr. mail 27. oktober og Informationerne er også tilgængelige på Ruban.

Puljens formål er at understøtte realisering af udviklingsplanerne, og derfor opfordres følgende parter til at ansøge puljen: Udviklingsråd, borgerforeninger ogstyregrupper til udviklingsplaner. Der er fastsat ansøgningsfrist 2 gange årligt.
Første ansøgningsfrist er 15. februar 2017 og anden ansøgningsfrist er 15. august 2017.

Retningslinjer for pulje til projekter i forbindelse med udviklingsplaner

 

REFERAT:

 

e) Byrådets Udviklingspulje
Ansøgningskriterier blev udsendt 27. oktober.

Ansøgningerne behandles løbende og der er således ikke nogen fast ansøgningsfrist.

Det er centralt, at projekter der støttes har en almen interesse og at det typisk kommer en bred gruppe til gavn. At det indeholder nye ideer eller er med til, at skabe nye muligheder for den brede befolkning.
Kriterierne kan ses på FURs hjemmeside på Ruban.

Kontaktperson angående ovennævnte puljer og kriterier er Jens Josephsen, der kan kontaktes på jejo@varde.dk

REFERAT:

 

f) Landsbyforskønnelse 2017
Der er igen i 2017 afsat en pulje til landsbyforskønnelse på 100.000 kr. og der er allerede nu mulighed for at indsende ansøgning om midler til landsbyforskønnelsesprojekter. Kriterierne for ansøgningen er medsendt 8. november pr. mail.

Kontaktperson er Ellen Margrethe Hansen, Vej og Park, der kan kontaktes på elmh@varde.dk

REFERAT:

 

g) Høringsbrev – 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud
Byrådet har den 1. november 2016 besluttet at udsende høringsbrev – 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud.

Fristen for indsendelse af høringssvar er søndag den 8. januar 2017. 

UØE's beskrivelse af 3 scenarier til forhøring 1. scenarie til forhøring 2. scenarie til forhøring 3. scenarie til forhøring

 

REFERAT:
g) Høringsbrev – 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud blev drøftet.

FUR er enige om, at politikere skal prioritere udviklingen i de små samfund frem
for afvikling.
Det skal de gøre for, at vi fortsat kan bevare vores identitet som landdistriktskommune
med de forskelligheder der er.

FUR opfordrer til at Varde Kommune finder pengene til udvikling frem for afvikling,
for ikke at nedlægge skolerne.

FUR har kigget på erfaringerne fra Jammerbugt Kommune og tilbyder partnerskaber om emnet.

Skolerne er til for at give vores børn den bedste uddannelse og det gør vi ikke ved
at transportere dem langt frem og tilbage for at komme i skole.
Børnene er det vigtigste.

Udviklingsrådene stiller samtidig spørgsmål til, hvad formålet er med det
og hvorfor forslagene er reduceret fra fem til tre forslag? De efterspørger
en analyse på området.

 

10) Eventuelt.

Husk blanket til kørselsgodtgørelse skal være indsendt inden 4. januar! Kan også afleveres på FUR mødet til Hanne.

På seneste FUR møde drøftede vi TV2 på Tour i Varde Kommune. TV2 har efterfølgende oplyst, at de ikke kommer til Varde i 2017.

Til gengæld har vi 575 års købstadsjubilæum, og det fejres i dagene 31. august – 3. september 2017.
I den forbindelse afholdes der Middelalderlejr 2. – 3. september.
Kontaktperson er Dorthe Lund dolu@varde.dk

REFERAT:
Udover de allerede nævnte punkter under eventuelt, orienterede Hanne Jespersen om,
at invitationer til diverse politiske partimøder ikke bliver videresendt til
udviklingsrådene.
Det er ikke sekretariatets opgave.

 

Næste møde: Forslag tirsdag den 21. februar kl. 17.00.
Sted aftales.

REFERAT:

 

Punkt til dagsordenen:
Drøftelse af emner til forårsmødet med Byrådet. 

REFERAT:

 

11) Næste møde: Forslag tirsdag den 21. februar kl. 17.00. Sted aftales.

REFERAT:
Mødedatoen er ændret til den 22. februar 2017

168870-16 haje 15.11.2016 sag 16-1732

 

Venlig hilsen

 

Hanne Jespersen

Lokalsamfundskonsulent og

LAG Koordinator

LAG Fanø-Varde

Varde Kommune

Dir. Tlf: 7994 7963

Mobil 2016 1007

onsdag 19 okt 2016 - claus
Vist: 764 gange